Skip Navigation or Skip to Content

Het stappenplan voor een Veilige Jachthaven

De aanpak Veilige Jachthaven helpt publieke en private partijen om volgens een gestructureerd proces samen te werken aan een veiligere jachthaven. Het proces bestaat uit verschillende stappen:

1. Vormgeven samenwerking

Het begint met het vormgeven van de samenwerking. Er wordt een werkgroep samengesteld met lokale vertegenwoordigers van publieke en private partijen die in de jachthaven actief zijn. Denk aan de ondernemers, gemeente, politie en brandweer, maar bijvoorbeeld ook de havenmeester, Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) en waterschappen.

2. Veiligheidsanalyse

Dan volgt een veiligheidsanalyse om een goed beeld te krijgen van de veiligheidsproblemen die in de jachthaven spelen. De analyse gebeurt aan de hand van de resultaten van enquêtes onder ondernemers en bewoners en beschikbare incidentcijfers van alle betrokken partijen. Ook de gezamenlijke schouw in het jachthavengebied levert interessante inzichten op.

3. Plan van aanpak

De uitkomsten van de veiligheidsanalyse vormen de basis voor het plan van aanpak. Dit plan beschrijft de huidige veiligheidssituatie, de problemen, de doelstellingen en de maatregelen die worden genomen om de veiligheid structureel te verbeteren. Een en ander leidt tot concrete afspraken voor alle betrokken partijen, die worden vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.

4. Uitvoeren maatregelen

Daarna beginnen de partijen met het uitvoeren van de afgesproken maatregelen voor een veilige en weerbare jachthaven.

5. Evaluatie

Op basis van jaarlijkse evaluaties en een nieuwe veiligheidsanalyse (elke 3 jaar) wordt het plan van aanpak waar nodig bijgesteld.

PDCA

Het is een continu proces van ‘plan-do-check-act’. Deze benadering zorgt voor structurele verbetering van de veiligheid in de jachthaven en borgt de kwaliteit van de samenwerking en de uitgevoerde maatregelen. Schematisch ziet het proces er als volgt uit:

Proces Veilige Jachthaven

Bent u geholpen met deze informatie?